Дробеструйные камеры

Konstrukcja komory.

Komora robocza wykonywana jest jako lekka konstrukcja stalowa z profili zamkniętych, łączona przy pomocy połączeń skręcanych i osłonięta płytami warstwowymi z okładzinami z blachy stalowej i wypełnieniem styropianowym lub z wełny mineralnej.

Elementami podstawowymi konstrukcji są: dwuścienne półzamknięte, wzmocnione moduły z wyprofilowanymi obrzeżami i wysuwną ścianką zewnętrzną, oraz specjalne profile i elementy pozostałe wzmacniające całą konstrukcję kabiny. Moduł wykonano z blach stalowych cynkowanych powlekanych warstwowo poliestrem o grubości 25 µm o doskonałych właściwościach antykorozyjnych.

Grubość okładzin blaszanych wynosi 0,5 mm od strony zewnętrznej i 0,6 mm od strony wewnętrznej komory roboczej. Różnicowanie grubości rdzenia wypełniającego pozwala kontrolować natężenie hałasu uwalnianego na zewnątrz obiektu jak i również rozwiązywać problem ogrzewania komory. Standardowy rdzeń styropianowy lub z pianki o grubości 75 mm stosowany dla komór roboczych umieszczanych wewnątrz hal osłonowych jest dobrany z uwzględnieniem w/w uwarunkowań. Płyty warstwowe posiadają aprobaty techniczne wymagane w budownictwie. W wypadku instalacji realizowanych poza halami produkcyjnymi – stosuje się konstrukcje o grubości 100 mm wraz z dodatkowym zadaszeniem komory śrutowniczej.

Dbałość o zwiększenie izolacyjności akustycznej i termicznej komór roboczych jest właściwym kierunkiem zauważanym w rozwoju konstrukcyjnym produktu firmy PRODMOREX.

Również stosowanie konstrukcji skręcanej jest właściwym trendem zmierzającym do zmniejszenia uciążliwości budowy dla inwestora.

Zabezpieczenia wewnętrzne komory.

Izolacja matami gumowymi ścian komory roboczej, polegająca na pionowym, swobodnym zawieszaniu mat gumowych o szerokości 1,2 m i zachodzących na siebie z 20 cm zakładem, osłony sufitu komory roboczej z płyt warstwowych polegające na oklejeniu ich matami gumowymi skutecznie zabezpiecza ściany i sufit przed erozyjnym niszczeniem. Rozwiązanie zabezpieczeń jest pomyślane tak, aby śrut, który dostał się za osłonę mógł z niej wypaść i wrócić do obiegu. Wymiana uszkodzonego zabezpieczenia tak ścian jak i sufitu jest bardzo łatwa i szybka, nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi i kwalifikacji.

Zabezpieczenie podłogi

Ważnym elementem zabezpieczeń komór śrutowniczych firmy Prodmorex jest wprowadzenie osłon podłogi w postaci wyłożenia z blach stalowych o grubości 4 mm. Blacha stalowa zabezpiecza  wylewkę betonową przed erozją spowodowaną kontaktem ze śrutem staliwnym. Uszkodzenia podłogi  pod transporterem poziomym może prowadzić do zalegania ścierniwa,  oraz problemów z ponownym transportem ścierniwa do oczyszczarek.

Oświetlenie komory.

Oświetlenie sufitowe — stosowane są oprawy  umieszczone na zewnątrz komory roboczej i dostępne również od zewnątrz (z dachu komory). Oprawy świecą poprzez okna sufitowe zabezpieczone szybą i siatką. Rozwiązanie zapewnia dużą trwałość opraw oświetleniowych, szybką i  łatwą wymianę źródeł światła  oraz łatwą wymianę zabezpieczeń okien sufitowych.

Oświetlenie ścienne — stosowane są oprawy pyłoszczelne świetlówkowe z kloszami i obudową z poliwęglanu co zapewnia ich dużą trwałość. Dodatkowo oprawy są zabezpieczane przezroczystą osłona plastikową, która jest łatwo wymienna i chroni klosze lamp. Łatwość odłączenia każdej z opraw oświetleniowych typu  świetlówkowego pozwala szybko usuwać uszkodzone oprawy i szybko eliminować występujące zwarcia.

Bramy komory.

PRODMOREX stosuje w swoich rozwiązaniach wyspecjalizowane bramy firm produkujących bramy przemysłowe (rolowane ), z napędem elektrycznym, zapewniające dużą szczelność zamknięcia jak i również dużą izolacyjność akustyczną. Płaszcz bramy , od strony wewnętrznej komory zabezpieczony jest matą gumową Stosujemy też bramy rozwierane, ręczne. Propozycja doboru bram jest powiązana z programem eksploatacyjnym komory i wymaganiami, względnie życzeniem inwestora. Komora robocza jest również wyposażona w wymaganą liczbę drzwi serwisowych, które dodatkowo są wyposażone w bezpieczne wzierniki inspekcyjne.

Podłoga zgarniająca.

Nasza standardowo oferowana podłoga zgarniająca jest typu zgrzebłowego, z napędem przy pomocy motoreduktorów elektrycznych  z tzw. listwami „elastycznymi”. Rozwiązanie to charakteryzuje niewielka wysokość montażowa linii zgarniającej (100 mm bez krat), mała awaryjność, łatwość obsługi bieżącej i remontowej. Ścieżki zgarniające zaprojektowane są tak, aby maksymalnie wyeliminować niezgarnianą („martwą powierzchnię” podłogi). Oferujemy również napędy pneumatyczne podłogi przy pomocy tłokowych siłowników pneumatycznych. Wytypowanie podłogi proponowanej przez PRODMOREX świadczy o dużej uwadze, jaką firma poświęca niezawodnościłatwości obsługowejeksploatacyjnej i remontowej. Propozycja zgarniaków  z listwami typu ”elastycznego” jest zgodna z kierunkiem na wyciszanie urządzeń. Napędy motoreduktorami zapewniają niską energochłonność pracy podłogi.

Transport pionowy ścierniwa.

Firma PRODMOREX przedstawia, jako standardowe wykonanie pionowy transport ścierniwa  realizowany na drodze mechanicznej przy pomocy podnośnika kubełkowego. Oferujemy również rozwiązania na drodze podciśnieniowego pneumatycznego systemu transportowego, z napędem przy pomocy wentylatora  boczno-kanałowego.     

Separacja ścierniwa

Firma Prodmorex do odpylania ścierniwa stosuje separator powietrzny kaskadowo-dynamiczny z sitem obrotowym. Rozwiązanie separatora pozwala pewnie, na sicie obrotowym, zatrzymywać wszystkie większe zanieczyszczenia ścierniwa. Sito obrotowe jest sitem samo oczyszczającym się i zanieczyszczenia są samoczynnie usuwane do specjalnego pojemnika. Zanieczyszczenia pyłowe są usuwane podczas „mycia” powietrzem spadającego kaskadą ścierniwa. Dla komór gdzie czystość ścierniwa nieferromagnetycznego  jest szczególnie wymagana —  Prodmorex stosuje separatory magnetyczne neodymowe z bębnem obrotowym. Zrzuty zanieczyszczeń z separatora są gromadzone w specjalnym pojemniku.

Oczyszczarki.

PRODMOREX opracował i wykonuje swój typoszereg oczyszczarek. Wszystkie oczyszczarki są wyposażone w wymagane przepisami systemy sterowania. Oferowane są zarówno elektropneumatyczne, jaki i pneumatyczne zdalne systemy sterownicze. Typoszereg obejmuje oczyszczarki od pojemności 40 do 6.000  litrów jako stacjonarne i na podwoziu. Zawory ścierniwa i zawory powietrzne są produkcji renomowanych  światowych firm antykorozyjnych (Clemco, Airblast, Thompson, inne ).

Wentylacja  komory roboczej

Wentylacja komór roboczych śrutowni rozwiązywana jest w oparciu o własne rozwiązania odpylaczy filtracyjnych. Opracowano innowacyjny system oczyszczania powietrza oparty o typoszereg odpylaczy o wydatkach 3.000, 5.000, 10.000, 20.000  do  50.000 m3/h, które pokrywają wymogi stawiane przez różne wielkości komór.

Czyszczenie powietrza typu suchego, w cyklu zamkniętym,  odbywa się na wkładach filtracyjnych typu workowego. Materiałem filtrującym jest poliestrowa tkanina lub membrana filtracyjna o skuteczności do 99,9%. Materiał ten zapewnia duża trwałość wkładów filtracyjnych i pozwala na ich wielokrotną regenerację. Tego rodzaju filtry są kilkukrotnie tańsze w eksploatacji od filtrów patronowych — plisowanych, które trzeba wymieniać co pół roku ( przy pracy ciągłej dwuzmianowej). Filtry workowe wytrzymują ponad 6 lat a zdarza się nawet, że znacznie więcej przy pełnym zachowaniu swoich właściwości.

Odpylacze tego typu są bardzo skuteczne – pomiary pozostałości pyłowych po 1800 godz. pracy komory używającej elektrokorund i pracującej czterema dyszami wykazały wartość na poziomie 2 mg/m3.

Na żądanie inwestora istnieje możliwość zastosowania standardowych sztywnych patronów filtracyjnych.

Odseparowany pył gromadzony jest w hermetycznych pojemnikach, łatwych do opróżniania i transportu w czasie obsługi. Wentylacja komór odbywa się w cyklu zamkniętym, z niewielkim (10-15%) regulowanym wydatkiem  usuwanym na zewnątrz komory; aby zbilansować powietrze dostarczane przez dyszę i zapewnić podczas pracy komory pewną różnicę ciśnień, pomiędzy jej wnętrzem a otoczeniem. Rozwiązanie oszczędza ciepło w okresie grzewczym, oraz przeciwdziała zapyleniu otoczenia przyległego do komory roboczej śrutowni.

W szczególnych przypadkach oferowane jest podgrzewanie powietrza wentylowanego w przepływowych nagrzewnicach elektrycznych.

Proponowane rozwiązania wentylacji są dobrym standardem i zapewniają właściwą  widoczność i komfort pracy obowiązujący w branży. Spełniają wymogi normowe branży a w szczególności ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.