Odpylacze Filtracyjne

Wentylacja  komory roboczej

Wentylacja komór roboczych śrutowni rozwiązywana jest w oparciu o własne rozwiązania odpylaczy filtracyjnych. Opracowano innowacyjny system oczyszczania powietrza oparty o typoszereg odpylaczy o wydatkach 3.000, 5.000, 10.000, 20.000  do  50.000 m3/h, które pokrywają wymogi stawiane przez różne wielkości komór.

Czyszczenie powietrza typu suchego, w cyklu zamkniętym,  odbywa się na wkładach filtracyjnych typu workowego. Materiałem filtrującym jest poliestrowa tkanina lub membrana filtracyjna o skuteczności do 99,9%. Materiał ten zapewnia duża trwałość wkładów filtracyjnych i pozwala na ich wielokrotną regenerację. Tego rodzaju filtry są kilkukrotnie tańsze w eksploatacji od filtrów patronowych – plisowanych, które trzeba wymieniać co pół roku ( przy pracy ciągłej dwuzmianowej). Filtry workowe wytrzymują ponad 6 lat a zdarza się nawet, że znacznie dłużej przy pełnym zachowaniu swoich właściwości. Może się wydawać że powierzchnia filtracyjna przy takim rozwiązaniu jest dużo mniejsza niż przy patronach, jest to jednak tylko złudzenie, gdyż filtr patronowy uzyskuje swoją powierzchnie dzięki gęsto upakowanym plisom, które stają się de facto miejscami zalegania pyłów co powoduje bardzo szybkie wygaśnięcie filtra. Nasza firma przez wiele lat stosowała filtry patronowe i doskonale poznaliśmy jakie problemy one stwarzają, w ciągu ostatnich dwóch lat zaczęliśmy stosować filtry workowe i w naszym odczuciu a szczególnie naszych klientów są one doskonałe i już całkowicie odchodzimy od patronów. Gwarantujemy pełną satysfakcje i oszczędności eksploatacyjne przy tymże rozwiązaniu.

Odpylacze tego typu są bardzo skuteczne – pomiary pozostałości pyłowych po 1800 godz. pracy komory używającej elektrokorund i pracującej czterema dyszami wykazały wartość na poziomie 2 mg/m3.

Na żądanie inwestora istnieje możliwość zastosowania standardowych sztywnych patronów filtracyjnych.

Wkłady filtracyjne w czasie pracy czyszczone są sekcyjnie, w przeciwprądzie, sprężonym powietrzem, co zapewnia długą niezmienną pracę systemu wentylacji. Krotności wymian powietrza w komorze roboczej są dostosowywane do objętości komór, rodzaju używanego ścierniwa, rodzaju czyszczonej powierzchni (malowana/niemalowana).

Krotność wymiany powietrza jest przyjmowana w szerokim zakresie 30-100 razy na godzinę (aktualne normy prawne określają minimum wymian na poziomie 10/h). Odseparowany pył gromadzony jest w hermetycznych pojemnikach, łatwych do opróżniania i transportu w czasie obsługi. Wentylacja komór odbywa się w cyklu zamkniętym, z niewielkim (10-15%) regulowanym wydatkiem  usuwanym na zewnątrz komory; aby zbilansować powietrze dostarczane przez dyszę i zapewnić podczas pracy komory pewną różnicę ciśnień, pomiędzy jej wnętrzem a otoczeniem. Rozwiązanie oszczędza ciepło w okresie grzewczym, oraz przeciwdziała zapyleniu otoczenia przyległego do komory roboczej śrutowni.

W szczególnych przypadkach oferowane jest podgrzewanie powietrza wentylowanego w przepływowych nagrzewnicach elektrycznych.

Proponowane rozwiązania wentylacji są dobrym standardem i zapewniają właściwą  widoczność i komfort pracy obowiązujący w branży. Spełniają wymogi normowe branży a w szczególności ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

Odpylacz Komorowy z wkładami filtracyjnymi workowymi

Główne urządzenie oczyszczające powietrze. Konstrukcja obudowy filtra wykonana jest z blachy stalowej. Komory gazu zanieczyszczonego, wprowadzanego do filtra i gazu oczyszczonego oddzielone są od siebie płytą z otworami w której mocowane są worki filtracyjne. W komorze gazu oczyszczonego znajdują się duże, łatwe w obsłudze drzwi inspekcyjne umożliwiające łatwy dostęp do worków. Gaz zanieczyszczony doprowadzany jest do komory w sposób ustabilizowany, zapewniający wykorzystanie całej powierzchni filtracyjnej worków. Konstrukcja kosza podtrzymująca worki filtracyjne powoduje zmniejszenie naprężeń powstających we włókninie podczas pracy filtra, a co za tym idzie zwiększenie jej żywotności. Kształt kosza uniemożliwia fałdowanie się worków. Nowatorski kształt worków (FLAT BAG) i ułożenie ich w poziomie spowodowało znaczne pomniejszenie wymiarów filtra przy zachowaniu takiej samej powierzchni filtracji. Nie jest wymagana przestrzeń nad filtrem, a wymiana worków przy ich poziomym ułożeniu jest znacznie łatwiejsza.

Gwarantujemy na instalacji osiągnięcie emisji pyłu nie większej niż 5 mg/m3 co określone jest w normie, a praktycznie co potwierdzają nasze pierwsze realizacje wynosi ono nawet poniżej 2 mg/m³  (potwierdzone niezbędnymi pomiarami).

Filtry workowe – innowacyjność w odpylaniu komór śrutowniczych PRODMOREX.

Oferowane przez Firmę Prodmorex efektywne systemy odpylania komór śrutowniczych pracujących strumieniem otwartym za pośrednictwem OFK – Odpylaczy Filtracyjnych Komorowych w których zainstalowane są filtry workowe należą do najlepszych na rynku i są wielokrotnie skuteczniejsze niż wcześniej stosowane wkłady filtracyjne w postaci plisowanych patronów z tkanin poliestrowych.

Do najważniejszych zalet charakteryzujących wkłady filtracyjne workowe zalicza się:

  • wysoką skuteczność odpylania, spełniającą wymogi polskie oraz europejskie (możliwość ograniczenia stężeń pyłów w gazach oczyszczonych poniżej 1 mg/m3);
  • zapewnienie gwarancji sprostania wymaganiom w zakresie ochrony środowiska w długiej perspektywie czasu;
  • redukcja gabarytów instalacji przy zachowaniu takiej samej powierzchni filtracyjnej – nowatorski kształt worków powoduje zmniejszenie wymiarów filtra;
  • zwiększenie żywotności instalacji, poprzez doprowadzenie zanieczyszczonego gazu w sposób ustabilizowany, zapewniający wykorzystanie całej powierzchni filtracyjnej worków;
  • zwiększenie żywotności włókniny dzięki specyficznej konstrukcji kosza podtrzymującego worki filtracyjne, trwałość worków filtracyjnych kilkakrotnie wyższa od stosowanych w tradycyjnych odpylaczach patronów plisowanych;
  • gwarancja obniżenia kosztów eksploatacyjnych urządzenia  dzięki zastosowaniu automatyzacji procesu regeneracji;
  • łatwy dostęp do poszczególnych elementów filtra, usprawniający wykonywanie prac serwisowych;
  • pełną automatykę i prostotę rozwiązań pozwalającą na optymalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Modułowy filtr workowy to urządzenie z regeneracją włókniny za pomocą sprężonego powietrza. Regeneracja następuje poprzez wstrzelenie sprężonego powietrza do wnętrza worków filtracyjnych za pomocą dyszy regeneracyjnej wyposażonej w inżektor. Stosując powyższy system regeneracji uzyskujemy znacznie niższy poziom emisji niż w przypadku rozwiązań dotychczasowych przy wkładach patronowych oraz wydłużamy żywotność tkaniny filtracyjnej.

Przedstawiony system dzięki bardzo skutecznej regeneracji stosowany jest do filtrów odpylających bardzo drobne i trudno regenerowalne pyły oraz w przypadku potrzeby uzyskania bardzo niskich norm emisji pyłów. W filtrach o dużych wydajnościach stosowanie tego systemu jest rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym od rozwiązań opartych o patrony plisowane.

Prodmorex od 2008 roku wyeliminował w swoich odpylaczach patronowe, plisowane wkłady filtracyjne. Zastąpiono je nowoczesnymi, innowacyjnymi wkładami workowymi LÜHR Filter, znacznie skuteczniejszymi i zdecydowanie tańszymi w eksploatacji.

Innowacyjność rozwiązań

Nasze rozwiązanie opinią pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostało uznane za innowacyjne, co zostało potwierdzone niezbędnymi dokumentami